Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) งบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

 
สำนักปลัด อบต.
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
กฏบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ

ไฟล์
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจจิกายน 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจจิกายน 2561  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561  


  หน้าที่ :: 1

 

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 16 คน ผู้ชมเว็บ 1815501 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft