Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..
อบต.โชคชัยรับมอบไฟกิ่งโซล่าเซลล์จากกระทรวงพลังงาน    
 
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 3/2557    
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๙ จ.ชัยนาท ศึกษาดูงาน อบต.โชคชัย    
 
โครงการ อบต.โชคชัย สัญจร    
 
อบต.โชคชัย ช่วยผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ 9 บ้านขุนแม่บง    
 
โชคชัยเกมส์ ครั้งที่ 2    
 
อบต.โชคชัย ครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน ม.๕ ร่วมกันล้างศูนย์เด็กเล็ก    
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗    
 
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗    
 
โครงการ อบต.โชคชัย ช่วยภัยหนาว    
 
โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรี ถักประเป๋าจากเชือกร่ม    
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556    
 
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร    
 
ทำบุญ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย    
 
อบต.โชคชัย มอบเช็คเงินสดถุงยังชีพและสิ่งจำเป็นให้น.ส.เหม่ยเซียว แซ่เติ๋นผู้ประสบเหตุอัคคีภัย    
 
สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556    
 
กีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานราชการ อ.ดอยหลวง    
 
อบต.โชคชัย มอบอุปกรณ์และเวทีมวย ให้ ร.ร.ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก    
 
อบต.โชคชัย ร่วมกับ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) เชียงราย จัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่    
 
อบต.โชคชัย มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุลูกเห็บ    
 
อบต.โชคชัย ระงับเหตุเพลิงไหม้    
 
อบต.โชคชัย จัดขบวนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ พ่อขุนเม็งรายมหาราช    
 
ประชุม สัมมนา ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน และ ชี้แจงการเก็บข้อมูลบัญชีพลังงานครัวเรือน    
 
อบต.สัญจร    
 
พอ.สว. ร่วมกับ อบต.โชคชัย ออกหน่วยให้บริการประชาชน    
 

มีข้อมูลทั้งหมด 186   กิจกรรม ขณะนี้อยู่หน้า : 8 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] [2] 3  [4] [5] [6] [7] หน้าถัดไป>>
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 14 คน ผู้ชมเว็บ 669913 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2016 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft