Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..
โครงการอบรมกรีดยางพาราสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555    
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554    
 
พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องราชันย์ 84 พรรษา    
 
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด    
 
โครงการกรีดยางพาราสร้างได้    
 
โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโชคชัย    
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยออกหน่อยบริการประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับกับมูลนิธิ พอ.สว.    
 
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำ    
 
โครงการปลูกพืชสมุนไพรยผู้สูงอายุ    
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554    
 
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
 
โครงการบวชป่าชุมชนห้วยจำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย     โครงการบวชป่าชุมชนห้วยจำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2 เชียงราย
 
มอบเสื้อกันเปื้อนแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก     ปลัด อบต.โชคชัย มอบเสื้อกันเปื้อนผืนใหม่แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่     อบต. โชคชัย จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 2 -6 พ.ค.2554
 
โครงการบริการประชาชนทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการต่อใบอนุญาตขับรถ     อบต.โชคชัย ดำเนินการ จัดทำโครงการบริการประชาชนทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการต่อใบอนุญาตขับรถ ในวันที่ 30 เมษายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 
กิจกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่นระดับอำเภอดอยหลวง     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยได้ส่งครูผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 9 บ้านขุนแม่บง นางสนธยา โยธินเข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกคนผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2554 ผลปรากฏว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่ส่งไปได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
 
งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554    
 
กิจกรรม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ในช่วงเจ็ดวันอันตราย เทศกาลแอ่วปี๋ใหม่เมืองม่วนใจ๋ ปลอดภัยตลอดการเดินทาง
 
โครงการอบรมแนะนำดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้านการใช้สมุนไพร    
 
จัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาสามปีประจำปีพ.ศ. 2555-2557     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย กำหนดการจัดทำเวทีประชาคมตำบลโชคชัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2557 เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาของตำบล ในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ซึ่งมีกำหนดการจัดเวทีประชาคมตำบลโชคชัย พร้อมกับการจัดโครงการอบต.สัญจร ดังนี้
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยสัญจร ปี2554     เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ที่สำคัญเพื่อเป็นการรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยได้มีการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ด้านต่างๆ ดังนี้ บริการชำระภาษีต่าง ๆ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนยารักษาโรคเรื้อน วัคซีนคุมกำเนิดสัตว บริการตัดผม (ชาย)ฟรี บริการตรวจสุขภาพ และการให้คำปรึกษาในด้านการเงิน การคลัง ด้านโยธา ด้านการศึกษา และด้านการเกษตร
 
แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554    
 
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ     นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ "สร้างฝาย ชะลอน้ำ / ฝายในหลวง" บริเวณป่าห้วยไม้งุ้น บ้านแม่บง หมู่ที่ 7 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยไม้งุ้นในเขตตำบลโชคชัย ที่สำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำ และร่วมกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 
สำรวจป่าห้วยไม้งุ้น     นายวิสิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอดอยหลวง พร้อมนายสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พร้อมคณะร่วมสำรวจป่าห้วยไม้งุ้น และน้ำตก เพื่อขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตตำบลโชคชัย
 
งานวันเด็กแห่งชาติ     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
 

มีข้อมูลทั้งหมด 186   กิจกรรม ขณะนี้อยู่หน้า : 8 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] [2] [3] [4] 5  [6] [7] หน้าถัดไป>>
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 669908 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2016 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft