Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..
กีฬาสานสัมพันธ์โชคชัยเกมส์ ประจำปี 2554    
 
ประเพณีลอยกระทง 2553    
 
โครงการรณงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ    
 
ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คุณอนงค์ โตโพธิ์ไทย     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้มาตรวจราชการตามแบบตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัย (สปสช.)จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลโชคชัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในการดำรงชีวตอยู่ และเพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดและตรวจเยี่ยมดูแลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในเบื้องต้น
 
วันแม่แห่งชาติ ปี2553     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจัด โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 รำลึกพระคุณแม่ น้อมนำความกตัญญู เพื่อให้แม่และลูกได้แสดงความรักต่อกัน
 
โครงการจัดพิธีถวายต้นเทียนพรรษา สืบสานวิถีพุทธ ในเขตตำบลโชคชัย    
 
งานเปิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยี (ICT) และห้องสมุดประชาชน    
 
กิจกรรมสร้างรายได้ให้นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดเทอม    
 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพสำหรับผู้พิการ (ทำขาเทียม)     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัย (สปสช) นำผู้พิการที่มีความประสงค์ขอรับขาเทียม โดยได้ประสานขอรับขาเทียมจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลแม่ลาว
 
สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุวันสงกรานต์     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีสรงน้ำพระ
 
งานฉลอง750 ปี สมโภชเมืองเชียงราย+     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย มีการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ อย่างมากมาย
 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโชคชัย ได้จัดงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและสาธิตการทำถั่วเน่าแผ่น การจักรสาน การละเล่นพื้นบ้าน เช่น หมากเก็บ โยนบ่ากอน สะบ้า การปักผ้าอิ้วเมี่ยน การทอผ้ากะเหรี่ยง การตัดตุงกระดาษ การทำบายศรี และการทำข้าวแคบ และนวดแผนโบราณจากศูนย์การศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอดอยหลวง
 
มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย     องค์การบริหารส่วนตำบลโชขคชัย นำโดยท่านนายกสุพันธ์ ปั๋นขุ่ย มอบเงินและวัสดุเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย ที่ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง
 
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย     องค์การบริหารส่วนตำบลดชคชัย จัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความรู้จากการอบรมครั้งที่ผ่านมา เพื่อสร้างรายได้และอาชีพใหม่ในเขตตำบลโชคชัย โดยได้อบรมให้แก่กลุ่มสตรีตำบลโชคชัย และได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำให้กับกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลโชคชัย
 
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยร่วมกับสำนักงานประสานงานพัฒนาสังคมอำเภอดอยหลวง ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑๒ จังหวัดเชียงราย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตตำบลโชคชัย เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้อง และพร้อมนี้ได้สร้างบ้านให้ จำนวน 1 รายคือ นายแอ คำมา ผู้สูงอายุหมู่ที่ 10 โดยได้รับการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างบ้านจากนายมินทร์ ไพยะราช ราษฎรหมู่ที่ 8 เช่นกัน
 
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลโชคชัย     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้กำหนดการจัดเวทีประชาคมตำบลโชคชัย เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี พ.ศ. 2553- 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์     นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรม การออกแบบ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้เยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยได้ไปดูการจัดทำเครื่องเงิน ของกลุ่มเครื่องเงิน บ้านขุนแม่บง ตำบลโชคชัย
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยสัญจร ปี 2553     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยสัญจรขึ้น เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยได้มีการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.บริการชำระภาษีต่าง ๆ ๒.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนยารักษาโรคเรื้อน วัคซีนคุมกำเนิดสัตว์ ๓.บริการตัดผม ฟรี ๔.บริการตรวจสุขภาพ ๕.รับชำระภาษีต่าง ๆ ๖.ให้คำปรึกษาในด้านการเงิน การคลัง ด้านโยธา ด้านการศึกษา และด้านการเกษตร
 
งานสู่ขวัญผู้สูงอายุพร้อมมอบโล่ห์ อายุ100 ปีขึ้นไป    
 
ฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ    
 
วันเด็กแห่งชาติ คาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2553    
 
โชคชัยเกมส์ 2553     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลโชคชัยจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลโชคชัย ขึ้น "โชคชัยเกมส์" โดยมีประชาชนและเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากัน
 
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และเพื่อให้เกิดความสามัคคี
 

มีข้อมูลทั้งหมด 186   กิจกรรม ขณะนี้อยู่หน้า : 8 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] [2] [3] [4] [5] 6  [7] หน้าถัดไป>>
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 18 คน ผู้ชมเว็บ 760946 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2016 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft