Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมระหว่างกำน     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน กลุ่มพัฒนาสตรี และคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในวันที่ 9 - 10 พ.ย. 2552
 
โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ และนางนพมาศ เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 โดยจัดงานณ ที่ว่าอาการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 
วันปิยะมหาราช     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และหน่วยงานราชการ ประชาชนในอำเอดอยหลวง ร่วมวางพวงมาลาและเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงความรำลึกแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 
พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา โดยจัดสร้างบ้านให้กับผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลโชคชัย จำนวน 2 หลัง ดังนี้ 1. นายหน่อ วันดี 9849 ม. 2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 2. นางดอก ติ๊บแก้ว 9849 ม.6 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
 
มอบรถเข็นคนพิการ     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ จัดมอบรถเข็น จำนวน 12 คัน เพื่อให้สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในการเดิน
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ     เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จึงได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีแก่เด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กได้แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีกับแม่
 
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาความสะอาดโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ร่วมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัย จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทางสาธารณสุข เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และจัดหาผ้าปิดจมูกแจกให้กับนักเรียนและสถานีอนามัยเพื่อใช้แจกกับผู้ที่เข้ามารับบริการ
 
โครงการดำนาพาสุข ร่วมสนุกกับชาวบ้าน สร้างสมานสามัคคี     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดโครงการดำนาพาสุข ร่วมสนุกกับชาวบ้าน สร้างสมานสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีท่านนายอำเภอดอยหลวง นายสุชาติ ทีคะสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมแข่งขันดำนา เพื่อสร้างความสมานสามัคคีในชุมชน และเป็นการสืบสานประเพณีไทยตั้งแต่โบราณ
 
โครงการธรรมะสัญจร     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดโครงการธรรมะสัญจร เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยทุกท่าน โดยจัดทำบุญในวันพระตลอดจนระยะเวลาเข้าพรรษา ทุกวัดในเขตพื้นที่ตำบลโชคชัย รวม 9 วัด
 
โครงการจัดพิธีถวายต้นเทียนพรรษา สืบสานวิถีพุทธ ในเขตตำบลโชคชัย     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดโครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานวิถีพุทธ โดยได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยทุกท่าน พร้อมทั้งผู้สูงอายุในเขตตำบลโชคชัย เข้าวัดถวายเทียนเข้าพรรษาตามประเพณีของชาวพุทธศาสนิกชนที่ปฎิบัติสืบเนื่องมาช้านาน และทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลโชคชัย     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลโชคชัย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มาจากยุงลาย
 
รับมอบโล่ห์รางวัล คนดีศรีท้องถิ่น ประจำปี 2552     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้รับรางวัลคนดีศรีท้องถิ่น ประจำปี 2552 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
 
โครงการอบรมและศึกษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของคณะผู้บริหาร     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดทำโครงการอบรมและศึกษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ตลอดถึงสามารถดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง
 
โครงการรวมพลังกำจัดผักตบชวานำมาทำปุ๋ยหมัก     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้จัดทำโครงการรวมพลังกำจัดผักตบชวานำมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำในคลองตื้นเขิน และส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์น้ำ และเพิ่มความสมดุลให้แก่แหล่งน้ำ
 
โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้ดูแลเด็กในเขตตำบลโชคชัย     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยได้นำผู้ดูแลเด็ก ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานจากที่อื่นมาประบปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโชคชัย
 
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยได้จัดทำโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะผู้บริหาร    
 
กีฬากระเหรี่ยงสัมพันธ์ ประจำปี 2552     ด้วยกลุ่มชาวชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมือกันจัดโครงการกีฬากระเหรี่ยงสัมพันธ์ ประจำปี 2552 เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี จัด ณ โรงเรียนบ้านดอย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 
พิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย    
 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย    
 
กิจกรรมจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี    
 
โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโชคชัยฯ     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยได้จัดทำโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโชคชัย กำจัดวัชพืชสองข้างทางถนน เฉลิมพระเกียรติ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ปี 2551 ในวันที่ 16 กันยายน 2551
 
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2551     เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2551 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้และช่วยลดโลกร้อน โดยทำการปลูกต้นไม้บริเวณเขตพื้นที่ของตำบลโชคชัย
 
โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2551     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยได้จัดโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2551 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจง ระเบียบ การหาเสียง การเลือกตั้ง ให้แก่ผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 

มีข้อมูลทั้งหมด 186   กิจกรรม ขณะนี้อยู่หน้า : 8 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 หน้าถัดไป>>
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 668787 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2016 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft