Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 3)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..
โครงการฝึกอบรมทำพรมเช็ดเท้าสำหรับผู้พิการตำบลโชคชัย     วันที่ 24 พฤศจิการยน 2560 อบต.โชคชัย จัดโครงการฝึกอบรมทำพรมเช็ดเท้าสำหรับผู้พิการตำบลโชคชัย
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่ 158/2560     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ที่ 158/2560 เรื่อง ผลการสำรวจแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษด้านแหล่งน้ำ (น้ำเสีย) ภายในตำบลโชคชัย
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย     รวมแหล่งท่องเที่ยวตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำปี 2560     การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2560
 
กิจกรรมทำเสวียน อบต.โชคชัย    
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ของคณะผู้บริ    
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๖๐    
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัย     กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559 ให้แก่ อสม. ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก
 
โครงการล้อมรั้วครอบครัว รู้เท่าทันสื่อโลกออนไลน์ โซเชียวมีเดีย    
 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐    
 
โครงการเวทีประชาคมตำบลโชคชัยเพื่อฝึกอบรใและทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔    
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำร    
 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ    
 
อบต.โชคชัย ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว. บ้านแม่เลียบ หมู่ ๒ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย    
 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๙    
 
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๒๕๕๙    
 
โครงการสุขภาพกายสุขใจ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโชคชัยปี 2559    
 
โครงการศึกษาดูงาน    
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ    
 
โครงการผู้สูงอายุทำยาหม่อง    
 
โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน    
 
เวทีประชาคมตำบลโชคชัย เพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2561     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตำบลโชคชัย เพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เมื่อวันที่ 26 -27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยมีตัวแทนประชาคมทั้ง 12 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสุชาติ อุ่นกันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ให้เกียรติมาเป็นประธาน
 
พ่นควันป้องกันโรคไข้เลือดออก    
 
งานสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี ๒๕๕๘    
 

มีข้อมูลทั้งหมด 180   กิจกรรม ขณะนี้อยู่หน้า : 8 หน้า : 1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] หน้าถัดไป>>
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 589352 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2016 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft