Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) งบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

 
สำนักปลัด อบต.
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
กฏบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ข้อมูลทั่วไป ตำบลโชคชัย


ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอยหลวง มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1098 ตัดผ่าน ห่างจากตัวอำเภอดอยหลวง ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย มีเนื้อที่ประมาณ 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,250 ไร่ นับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกิ่งอำเภอดอยหลวง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลปงน้อย กิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
2. บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2
3. บ้านดอย หมู่ที่ 3
4. บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4
5. บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5
6. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6
7. บ้านแม่บง หมู่ที่ 7
8. บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8
9. บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9
10. บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10
11. บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11
12. บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12

ประชากร
ตำบลโชคชัย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,782 คน ชาย 4,521 คน หญิง 4,261 คน จำนวนครัวเรือน 3,230 ครัวเรือน
(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอดอยหลวง)


สภาพทางเศรษฐกิจ
* ประชาชนร้อยละ 90 มีอาชีพทางด้านการเกษตร เพาะปลูก
* พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว , มันสำปะหลัง , ข้าวโพด , ถั่วเหลือง เป็นต้น

สภาพสังคม
ประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประกอบด้วย 3 ชนชาติ คือ กระเหรี่ยง , อิ้วเมี่ยน , และชนพื้นเมือง
* ชนชาติกระเหรี่ยง อาศัยอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดอย และบ้านหนองด่าน
* ชนชาติอิ้วเมี่ยน อาศัยอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสันต้นม่วง และบ้านขุนแม่บง
* ชนชาติพื้นเมือง อาศัยอยู่ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งกวาง , บ้านแม่เลียบ ,
บ้านดอนงาม , บ้านแม่บงใต้ , บ้านแม่บง , บ้านโชคชัย , บ้านใหม่ดอนงาม ,
บ้านทุ่งกวางใต้

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลโชคชัย มีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำบง ได้ไหลผ่านทั้ง 12 หมู่บ้าน

 

 

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 17 คน ผู้ชมเว็บ 1774143 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft