Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) งบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

 
สำนักปลัด อบต.
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
การดำเนินการหรือมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ประกาศเมื่อ 16/02/2564   ดู 47 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ
  ประกาศเมื่อ 03/02/2564   ดู 35 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  ประกาศเมื่อ 28/01/2564   ดู 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564
  ประกาศเมื่อ 28/01/2564   ดู 37 ครั้ง
แผนในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
  ประกาศเมื่อ 14/01/2564   ดู 50 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัด
  ประกาศเมื่อ 06/11/2563   ดู 102 ครั้ง
ดูทั้งหมด
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 (ประกาศเมื่อ 23/02/2564 ดู 16 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 (ประกาศเมื่อ 04/03/2564 ดู 15 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองด่าน หมุ่ที่ 6 (ประกาศเมื่อ 11/02/2564 ดู 20 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 (ประกาศเมื่อ 10/11/2563 ดู 70 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 (ประกาศเมื่อ 10/11/2563 ดู 55 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4 (ประกาศเมื่อ 10/11/2563 ดู 67 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงทรายแม่น้ำ บ้านดอย หมู่ที่ 3 (ประกาศเมื่อ 04/11/2563 ดู 66 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอย หมู่ที่ 3 (ประกาศเมื่อ 04/11/2563 ดู 67 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองบัวน้อย บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย (ประกาศเมื่อ 18/09/2563 ดู 86 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาฌาปณสถาน บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 (ประกาศเมื่อ 21/08/2562 ดู 504 ครั้ง)
ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ตรวจติดตามการทำถังขยะเปียก

จำนวน 8 รูป    ดู 169 ครั้ง
โครงการ "ป่าสามอย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง " ตามแนวราชดำริ รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562

จำนวน 2 รูป    ดู 277 ครั้ง
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จำนวน 4 รูป    ดู 280 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2562

จำนวน 4 รูป    ดู 271 ครั้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลโชคชัย

จำนวน 4 รูป    ดู 281 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี 2562

จำนวน 12 รูป    ดู 270 ครั้ง
ดูทั้งหมด
กระทู้ถาม - ตอบ
 
ข่าวสาร - งานเชียงราย
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิืดว่าประทับใจการให้บริการส่วนราชการ/กอง ใดของ อบต.โชคชัย
 
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
คณะผู้บริหาร
สภาฯ
 
ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 8 ครั้ง
 
สำนักปลัด (โหวต 2 ครั้ง)
25%
ส่วนการคลัง (โหวต 2 ครั้ง)
25%
ส่วนการศึกษา (โหวต 2 ครั้ง)
25%
ส่วนโยธา (โหวต 1 ครั้ง)
13%
คณะผู้บริหาร (โหวต 1 ครั้ง)
13%
สภาฯ (โหวต 0 ครั้ง)
0%
 
Untitled Document
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
นายสุชาติ อุ่นกันทา
 
 
 
รวมลิงค์เว็บ อปท. เชียงราย
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
ลิงค์หน่วยงานราชการ
จังหวัดเชียงราย | เทศบาลนครเชียงราย | ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด | ประชาสัมพันธ์เชียงราย | ตำรวจภูธรจังหวัด | ตำรวจท่องเที่ยว | ททท.ภาคเหนือเขต 2 | ด่านศุลกากรแม่สาย | สนง.พระพุทธศาสนา | ทางหลวงชนบท | ศูนย์ประสานงาน HIV | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.สถิติจังหวัด | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | สนง.ประกันสังคม | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด | สถานีอุตุนิยมวิทยา | สนง.คลังจังหวัด | ศูนย์การศึกษานอก ร.ร. | ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 1914707 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

Last Update 2021 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft