Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสม. ฯ     ย้อนกลับ


 
 
 

                           
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เรื่อง    สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
ตำบลโชคชัย    อำเภอดอยหลวง   จังหวัดเชียงราย
...................................................
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย         มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน    3  โครงการ    ดังรายการต่อไปนี้   คือ
                1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่   (โดยใช้แรงงานคน)   บ้านแม่เลียบ หมู่ที่   2    ตำบลโชคชัย    อำเภอดอยหลวง     จังหวัดเชียงราย    ดังนี้ 
                1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                                                                 จำนวน            651 ถุง   
                2.  หินขนาด 1 นิ้ว                                                                           จำนวน            105 ลูกบาศก์เมตร
                3. ทรายหยาบ                                                                                                      จำนวน               58 ลูกบาศก์เมตร
4. ทรายหยาบรองพื้น                                                                                        จำนวน               32 ลูกบาศก์เมตร
5. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ   15    มิลลิเมตร SR   - 24 ตรา บลส.                 จำนวน           0.33 ตัน
                6. ไม้ไผ่ผ่าซีกสาน 0.015x0.010 เมตร   ระยะห่าง 0.25 เมตร                จำนวน             724   ตารางเมตร        7. ท่อ   พี.วี.ซี. ขนาด   1 นิ้ว (ชั้น   8.5)                                                  จำนวน                2   ท่อน
8. แผ่นโฟม                                                                                                          จำนวน                 1   แผ่น
                9. ยางแอสฟัลท์                                                                                                   จำนวน          18.88 ลิตร
                10. บุ้งกี๋                                                                                                                จำนวน               10   อัน
                11. พลั่ว                                                                                                                จำนวน                  5   อัน
                12. ถังปูน                                                                                                             จำนวน               10   ถัง
                13. ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน                                                               จำนวน                 1   ป้าย    
                งบประมาณทั้งสิ้น      168,818  บาท   (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
2. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่   (โดยใช้แรงงานคน)   บ้านโชคชัย    หมู่ที่   8    ตำบลโชคชัย    อำเภอดอยหลวง     จังหวัดเชียงราย    ดังนี้ 
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                                                                 จำนวน            651 ถุง   
                2.  หินขนาด 1 นิ้ว                                                                           จำนวน            105  ลูกบาศก์เมตร
                3. ทรายหยาบ                                                                                                      จำนวน               58 ลูกบาศก์เมตร
4. ทรายหยาบรองพื้น                                                                                        จำนวน               32 ลูกบาศก์เมตร
-2-
5. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ   15    มิลลิเมตร SR   - 24 ตรา บลส.                 จำนวน           0.34   ตัน
                6. ไม้ไผ่ผ่าซีกสาน 0.015x0.010 เมตร   ระยะห่าง 0.25 เมตร                จำนวน             646   ตารางเมตร        7. ท่อ   พี.วี.ซี. ขนาด   1 นิ้ว (ชั้น   8.5)                                                  จำนวน                3   ท่อน
8. แผ่นโฟม                                                                                                          จำนวน                 2   แผ่น
                9. ยางแอสฟัลท์                                                                                                   จำนวน           22.01 ลิตร
                10. บุ้งกี๋                                                                                                                จำนวน               10   อัน
                11. พลั่ว                                                                                                                จำนวน                  5   อัน
                12. ถังปูน                                                                                                             จำนวน               10   ถัง
                13. ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน                                                               จำนวน                 1   ป้าย    
งบประมาณทั้งสิ้น      168,784   บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)     
3. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่   (โดยใช้แรงงานคน)   บ้านขุนแม่บง หมู่ที่   9    ตำบลโชคชัย    อำเภอดอยหลวง     จังหวัดเชียงราย    ดังนี้ 
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                                                                 จำนวน            651 ถุง   
                2.  หินขนาด 1 นิ้ว                                                                            จำนวน            105 ลูกบาศก์เมตร
                3. ทรายหยาบ                                                                                                      จำนวน               58 ลูกบาศก์เมตร
4. ทรายหยาบรองพื้น                                                                                        จำนวน               32 ลูกบาศก์เมตร
5. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ   15    มิลลิเมตร SR   - 24 ตรา บลส.                 จำนวน           0.34 ตัน
                6. ไม้ไผ่ผ่าซีกสาน 0.015x0.010 เมตร   ระยะห่าง 0.25 เมตร                จำนวน             646   ตารางเมตร        7. ท่อ   พี.วี.ซี. ขนาด   1 นิ้ว (ชั้น   8.5)                                                  จำนวน                3   ท่อน
8. แผ่นโฟม                                                                                                          จำนวน                 2   แผ่น
                9. ยางแอสฟัลท์                                                                                                   จำนวน           20.13 ลิตร
                10. บุ้งกี๋                                                                                                                จำนวน               10   อัน
                11. พลั่ว                                                                                                                จำนวน                  5   อัน
                12. ถังปูน                                                                                                             จำนวน               10   ถัง
                13. ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน                                                               จำนวน                 1   ป้าย    
งบประมาณทั้งสิ้น     168,737  บาท   (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)  
                ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว   และต้องไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบ
ราคา 
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันอังคารที่  7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา   09.00 -10.00 น.    ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ    ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง    จังหวัดเชียงราย    และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันอังคาร ที่   7    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2554     ตั้งแต่เวลา     10.30 น.   เป็นต้นไป
-3-
 
                ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ    500.-บาท    ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย     ระหว่างวันที่   24 เดือน พฤษภาคม  ถึงวันที่   6  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2554   ในวันและเวลาราชการ และหมายเลขโทรศัพท์     0-5379-0041    และ 0-5379-0147   ต่อ   16
   
ประกาศ    ณ     วันที่  23    เดือน พฤษภาคม พ.ศ.    2554
 
 

                                                                  ลงชื่อ
 (นายสุพันธ์    ปั๋นขุ่ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 
 
 
 
 
 Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 20 คน ผู้ชมเว็บ 761105 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft