Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์     ย้อนกลับ


  ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่
........... .......... .......... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
  
 **********************
                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการดังนี้ คือ
๑.      เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ  จำนวน ๗ ชุด ราคาชุดละ ๒๖,๐๐๐ บาท ราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
                   เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ) ราคา ๒๖,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
                    - มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนกลัก ( ๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จำนวน ๑ หน่วย
                   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
                   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
                   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
                   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
                   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
                   - มีจอภาพแบบ  LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
                   ๒. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
                   (๑).   รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดับเบิ้ลแคป  
                  
๑.      ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
๒.      เป็นกระบะสำเร็จรูป
๓.      ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคป ๔ ประตู
๔.      เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๕.      ราคารวมภาษีสรรพสามิต
 
 
 
 
 
-๒-
 
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา   จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูก
แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๒๙ เมษายน  ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย (ส่วนการคลัง) และยื่นซองในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา
๑.      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในราคาชุดละ   ๕๐๐.- บาท
๒.      รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   ระหว่างวันที่   ๒๙ เมษายน ถึงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์     www.gprocurement.go.th   หรือ    www.sao-chockchai.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๕๓๗๙ – ๐๑๔๗ และ ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๑ ต่อ ๑๖  ในวันและเวลาราชการ
 
 
                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๖   เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)
                                                               (นายสุชาติ อุ่นกันทา)
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 
 
 Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 21 คน ผู้ชมเว็บ 761357 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft