Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


สอบราคาซื่้อสื่อการเรียนการสอน     ย้อนกลับ


  ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่
........... .......... ..........

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
  
 **********************
                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา   จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูก
แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๒๐ พฤษภาคม  ถึงวันที่ ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย (ส่วนการคลัง)  
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ   600 บาท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์     www.gprocurement.go.th   หรือ    www.sao-chockchai.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๕๓๗๙ – ๐๑๔๗ และ ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๑ ต่อ ๑๖  ในวันและเวลาราชการ
 
 
                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๙   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)
                                                               (นายสุชาติ อุ่นกันทา)
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
 

รายละเอียดวัสดุที่ต้องการในปี ๒๕๕๗

 

 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

หุ่นมือกบ

๗ ตัว

 

หุ่นมือไก่น้อย

๗ ตัว

 

หุ่นมือนกเพนกวิน

๗ ตัว

 

หุ่นมือลิงแสนซน

๗ ตัว

 

หุ่นมือช้าง

๗ ตัว

 

หุ่นมือหมีโคล่า

๗ ตัว

 

หุ่นมือยีราฟ

๗ ตัว

 

หุ่นมือเสือ

๗ ตัว

 

หุ่นมือหมูน่ารัก

๗ ตัว

 

๑๐

หุ่นมือสุนัขจิ้งจอก

๗ ตัว

 

๑๑

หุ่นมือกระต่ายน้อย

๗ ตัว

 

๑๒

หุ่นนิ้วมือแสนสนุก(๑ ชุด มี ๑๐ ตัว)

๗ ชุด

 

๑๓

หุ่นนิ้วมือสัตว์แฟนซี(๑ ชุด มี ๑๐ ตัว)

๗ ชุด

 

๑๔

ชุดผลไม้จำลอง(ผลไม้ ๒๕ รายการ)

๕ ชุด

 

๑๕

ชุดผักจำลอง(ผัก ๒๕ รายการ)

๗ ชุด

 

๑๖

ฟันจำลองขนาด ๖.๕ นิ้ว พร้อมแปรง

๒ ชุด

 

๑๗

ถาดอาหาร

ชุด

 

๑๘

ลูกปัดไม้สารพัดทรง-สี

๖ ชุด

 

๑๙

รถลากบรรจุบล็อกเล็ก

๗ ชุด

 

๒๐

ค้อนตอกเตียงนอน

๔ ชุด

 

๒๑

เกมฝึกกล้ามเนื้อมือความสัมพันธ์

๔ ชุด

 

๒๒

โดมิโนภาพกับคำอ่าน ภาษาไทยชุดผัก _ ผลไม้

๓ ชุด

 

๒๓

แทมบูรีนไม้ ๙ นิ้ว

๕ ชุด

 

๒๔

รถไฟบล็อกเลขา

๒ ชุด

 

๒๕

กระดานลื่น(ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิเอธิลีน เกรดเอ Food Grad)

๒ ชุด

 

 

เป็นกระดานพลาสติกสีสันและผนังด้านหลังมีที่สำหรับปีนป่าย ขนาดเมื่อ

 

 

ประกอบความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ซม.

 

 

ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ซม.

 

 

๒๖

บ้านคุณหนู(ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิเอธิลีน เกรดเอ Food Grad)

๓ ชุด

 

 

บ้านเด็กเล่นพลาสติกจำลองมีช่องประตูหน้าต่างหลากสีสันขนาดมือประกอบ

 

 

ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ซม.

 

 

ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ซม.

 

 

๒๗

โยกเยกไดโนเสาร์(ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิเอธิลีน เกรดเอ Food Grad)

๒ ชุด

 

 

เป็นโยกเยกพลาสติกรูปไดโนเสาร์สีสันสดใส สำหรับ ๓ ที่นั่ง ขนาดกว้าง

 

 

ไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ซม. ความสูง

 

 

ไม่น้อยกว่า ๕๒ ซม.

 

 

๒๘

โยกเยกม้าน้ำ(ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิเอธิลีน เกรดเอ Food Grad)

๒ ชุด

 

 

เป็นโยกเยกพลาสติกรูปม้าน้ำสีสันสดใส สำหรับ ๓ ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อย

 

 

กว่า ๔๐ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

 

๒๙

โยกเยกสตาวอร์(ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิเอธิลีน เกรดเอ Food Grad)

๑ ชุด

 

 

เป็นโยกเยกพลาสติกรูปยานอวกาสสีสันสดใส สำหรับ ๒ ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่

 

 

น้อยกว่า ๔๘ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๗ ซม.

 

๓๐

อุโมงค์ยีราฟหนูน้อย(ท่อตรงผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนเกรดเอ

๑ ชุด

 

 

Food Grad) เป็นอุโมงค์พลาสติก ด้านหน้าสองด้านเป็นรูปยีราฟ สีสันสดใส

 

 

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม

 

 

ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๗ ซม.

 

 
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 20 คน ผู้ชมเว็บ 760920 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft