Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการเงินประจำปี 2561พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559     ย้อนกลับ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ (สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ................................................................................................. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เกี่ยวกับการพิจารณาผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนทุกๆเดือน (ตามแบบ สขร.๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงชื่อ) (นายสุชาติ อุ่นกันทา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๑ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดลรวีกิจเจริญ ร้านดลรวีกิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๕๒/๕๙ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ ๒ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ ๑๑,๒๐๐.๐๐ ๑๑,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด ๕๘/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๓ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ๓๗,๒๐๐.๐๐ ๓๗,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส หจก.เชียงรายคาร์เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด ๕๙/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สัญญาไวเลท ๕๙๐.๐๐ ๕๙๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.โปรเจคเอสโอดีเอ หจก.โปรเจคเอสโอดีเอ เสนอราคาต่ำสุด ๖๐/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกกองคลัง ๙,๘๔๐.๐๐ ๙,๘๔๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.แม่จันปริ้นติ้ง หจก.แม่จันปริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ๖๑/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๖ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำนักงานปลัด ๑๕,๒๕๐.๐๐ ๑๕,๒๕๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.แม่จันปริ้นติ้ง หจก.แม่จันปริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ๖๒/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๗ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกกองช่าง ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา พี เอ็น ซัพพลายเซอร์วิส พี เอ็น ซัพพลายเซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด ๖๓/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๘ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกกองคลัง ๙,๒๐๐.๐๐ ๙,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา พี เอ็น ซัพพลายเซอร์วิส พี เอ็น ซัพพลายเซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด ๖๔/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๙ จัดซื้อของรางวัลและน้ำแข็ง,น้ำดื่ม ๙,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านอ.พูนเจริญ ร้านอ.พูนเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๖๕/๕๙ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙ ๑๐ จัดซื้อตรายาง ๒,๒๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านคลาสสิฟายด์ ร้านคลาสสิฟายด์ เสนอราคาต่ำสุด ๖๖/๕๙ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ ๑๑ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑,๐๒๐.๐๐ ๑,๐๒๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๖๗/๕๙ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ ๑๒ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖,๘๕๘.๐๐ ๖,๘๕๘.๐๐ ตกลงราคา ร้านอ.พูนเจริญ ร้านอ.พูนเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๖๘/๕๙ วันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙ ๑๓ จัดซื้อน้ำดื่ม อบต. ๑,๕๙๖.๐๐ ๑,๕๙๖.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๖๙/๕๙ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ ๑๔ จัดซื้อน้ำดื่ม ศพด. ๔๙๔.๐๐ ๔๙๔.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๗๐/๕๙ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ ๑๕ จัดซื้อวารสาร ๙๕๐.๐๐ ๙๕๐.๐๐ ตกลงราคา ดลรวี กิจเจริญ ดลรวี กิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๗๑/๕๙ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ ๑๖ จัดซื้อน้ำมันรถบรรทุกน้ำ ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ศิริลักษณ์ ออย ศิริลักษณ์ ออย เสนอราคาต่ำสุด ๗๓/๕๙ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ ๑๗ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๘๑๐.๐๐ ๘๑๐.๐๐ ตกลงราคา ปิยวีณ์ คอมพิวเตอร์ ปิยวีณ์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด ๕๖/๕๙ วันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ๑๘ จ้างทำป้าย ๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายด์ คลาสสิฟายด์ เสนอราคาต่ำสุด ๕๗/๕๙ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙ ๑๙ จ้างเหมาจัดสถานที่ และเครื่องเสียง ๘,๘๐๐.๐๐ ๘,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายชลวิทย์ พงปวน นายชลวิทย์ พงปวน เสนอราคาต่ำสุด ๕๘/๕๙ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙ ๒๐ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านต.ทำป้าย ร้านต.ทำป้าย เสนอราคาต่ำสุด ๕๙/๕๙ วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙ ๒๑ จ้างเหมาทำธงแดง-ขาว ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางบัวผัด แสนเครือคำ นางบัวผัด แสนเครือคำ เสนอราคาต่ำสุด ๖๐/๕๙ วันที่ ๑๘ เม.ย.๕๙ ๒๒ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสีวรรณ โพธิศรี นางสีวรรณ โพธิศรี เสนอราคาต่ำสุด ๖๑/๕๙ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ ๒๓ จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ ๙๑๐.๐๐ ๙๑๐.๐๐ ตกลงราคา นางสุรางค์พิมล ไชยลังกา นางสุรางค์พิมล ไชยลังกา เสนอราคาต่ำสุด ๖๒/๕๙ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ ๒๔ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กง ๕๔๐๒ ชร ๕,๐๖๐.๐๐ ๕,๐๖๐.๐๐ ตกลงราคา นายศุภกรณ์ ปงกันมูล นายศุภกรณ์ ปงกันมูล เสนอราคาต่ำสุด ๖๓/๕๙ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ ๒๕ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๑,๙๘๐.๐๐ ๑,๙๘๐.๐๐ ตกลงราคา นายศุภกรณ์ ปงกันมูล นายศุภกรณ์ ปงกันมูล เสนอราคาต่ำสุด ๖๔/๕๙ วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ ๒๖ จ้างทำโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ฯ ๔๕,๗๙๔.๕๐ ๔๕,๗๙๔.๕๐ ตกลงราคา นายสมิตร สีนิล นายสมิตร สีนิล เสนอราคาต่ำสุด ๒๖/๕๙ วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 16/05/2562 ดู 55 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 03/04/2562 ดู 12 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 12/03/2562 ดู 25 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2562   ( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 ดู 46 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 04/02/2562 ดู 45 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/01/2562 ดู 42 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 04/12/2561 ดู 68 ครั้ง )Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 615938 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft