Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการเงินประจำปี 2561พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559     ย้อนกลับ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ (สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ................................................................................................. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เกี่ยวกับการพิจารณาผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนทุกๆเดือน (ตามแบบ สขร.๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงชื่อ) (นายสุชาติ อุ่นกันทา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๑ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ๔,๙๖๐.๐๐ ๔,๙๖๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดลรวีกิจเจริญ ร้านดลรวีกิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๗๒/๕๙ วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ ๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๗๔/๕๙ วันที่ ๔ พ.ค.๕๙ ๓ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน ๙,๙๐๐.๐๐ ๙,๙๐๐.๐๐ ตกลงราคา เชียงรายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ เชียงรายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด ๗๕/๕๙ วันที่ ๒๖พ.ค.๕๙ ๔ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖,๕๒๕.๐๐ ๖,๕๒๕.๐๐ ตกลงราคา ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๗๖/๕๙ วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ๕ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ร้านดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๗๗/๕๙ วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ๖ จัดซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาพ่นหมอกควัน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ธนสนซัพพลาย ธนสนซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ๗๘/๕๙ วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ๗ จัดซื้อน้ำดื่ม อบต. ๖๕๘.๐๐ ๖๕๘.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๗๙/๕๙ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๙ ๘ จัดซื้อน้ำดื่ม ศพด. ๑,๓๖๒.๐๐ ๑,๓๖๒.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๘๐/๕๙ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๙ ๙ จัดซื้อน้ำมันรถบรรทุกน้ำ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา ศิริลักษณ์ ออย ศิริลักษณ์ ออย เสนอราคาต่ำสุด ๘๑/๕๙ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๙ ๑๐ จัดซื้อทรายกำจัดยุงลาย ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ธนสนซัพพลาย ธนสนซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ๘๒/๕๙ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๙ ๑๑ จัดซื้อวารสาร ๙๓๐.๐๐ ๙๓๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดลรวีกิจเจริญ ร้านดลรวีกิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๘๔/๕๙ วันที่ ๓๑ พ.ค.๕๙ ๑๒ จ้างทำป้าย ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายด์ คลาสสิฟายด์ เสนอราคาต่ำสุด ๖๕/๕๙วันที่ ๔ พ.ค.๕๙ ๑๓ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ ๑,๗๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางจันทร์สม คำสุ นางจันทร์สม คำสุ เสนอราคาต่ำสุด ๖๖/๕๙วันที่ ๔ พ.ค.๕๙ ๑๔ จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ๔๘,๓๒๗.๖๐ ๔๘,๓๒๗.๖๐ วิธีกรณีพิเศษ บ.โกลด์มิลค์ จำกัด บ.โกลด์มิลค์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๒๐/๕๙ วันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ ๑๕ จัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ๑๒,๒๗๗.๗๒ ๑๒,๒๗๗.๗๒ วิธีกรณีพิเศษ บ.โกลด์มิลค์ จำกัด บ.โกลด์มิลค์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๒๑/๕๙ วันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ ๑๖ จ้างก่อสร้างรั้วอบต.โชคชัย ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.เงินสมบูรณ์ หจก.เงินสมบูรณ์ เสนอราคาต่ำสุด ๒๗/๕๙ วันที่ ๒๙ พ.ค.๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 16/05/2562 ดู 55 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 03/04/2562 ดู 12 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 12/03/2562 ดู 25 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2562   ( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 ดู 46 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 04/02/2562 ดู 45 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/01/2562 ดู 42 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 04/12/2561 ดู 68 ครั้ง )Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 15 คน ผู้ชมเว็บ 615956 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft