Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการเงินประจำปี 2561พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559     ย้อนกลับ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ (สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ................................................................................................. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เกี่ยวกับการพิจารณาผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนทุกๆเดือน (ตามแบบ สขร.๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงชื่อ) (นายสุชาติ อุ่นกันทา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๑ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดลรวีกิจเจริญ ร้านดลรวีกิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๕/๕๙ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ ๒ จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง ๑,๖๐๑.๐๐ ๑,๖๐๑.๐๐ ตกลงราคา ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๐/๕๙ วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ๓ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔๐,๙๖๐.๐๐ ๔๐,๙๖๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.แม่จันปริ้นติ้ง หจก.แม่จันปริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๑/๕๙ วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕,๔๕๐.๐๐ ๕,๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.แม่จันปริ้นติ้ง หจก.แม่จันปริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๒/๕๙ วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ๕ จัดซื้อวัสดุอบรม ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา อ.พูนเจริญ อ.พูนเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๓/๕๙ วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ๖ จัดซื้อกระดาษ ๔๘๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(๑๙๙๕)จำกัด บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(๑๙๙๕)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๔/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๗ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันฯ ๔,๗๒๕.๐๐ ๔,๗๒๕.๐๐ ตกลงราคา ปิยะพันธ์ ปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๕/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด ๒๓,๒๔๑.๐๐ ๒๓,๒๔๑.๐๐ ตกลงราคา ปิยะพันธ์ ปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๖/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๙ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ๑๓,๓๔๑.๐๐ ๑๓,๓๔๑.๐๐ ตกลงราคา ปิยะพันธ์ ปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๗/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๑๐ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓,๗๘๕.๐๐ ๓,๗๘๕.๐๐ ตกลงราคา ปิยะพันธ์ ปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๘/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๑๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ๑๘,๓๓๕.๐๐ ๑๘,๓๓๕.๐๐ ตกลงราคา ปิยะพันธ์ ปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๓๙/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๑๒ จัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ ๖๔๐.๐๐ ๖๔๐.๐๐ ตกลงราคา ปิยะพันธ์ ปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๐/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๑๓ จัดวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา ๕,๔๙๐.๐๐ ๕,๔๙๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.แม่จันปริ้นติ้ง หจก.แม่จันปริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๑/๕๙ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ ๑๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานก่อนระดับฯ ๑๕,๓๓๐.๐๐ ๑๕,๓๓๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.แม่จันปริ้นติ้ง หจก.แม่จันปริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๒/๕๙ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ ๑๕ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการศึกษา ๓๙,๕๐๐.๐๐ ๓๙,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(๑๙๙๕)จำกัด บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(๑๙๙๕)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๓/๕๙ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ ๑๖ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖,๑๗๕.๐๐ ๖,๑๗๕.๐๐ ตกลงราคา ส.ทวีกิจ ส.ทวีกิจ เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๔/๕๙ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ๑๗ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(๑๙๙๕)จำกัด บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(๑๙๙๕)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๕/๕๙ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๙ ๑๘ จัดซื้อสารกำจัดการแพร่ระบาดฯ ๑๘,๗๕๐.๐๐ ๑๘,๗๕๐.๐๐ ตกลงราคา มาลินีกิจเกษตรดอยหลวง มาลินีกิจเกษตรดอยหลวง เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๖/๕๙ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๙ ๑๙ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒,๘๘๕.๐๐ ๒,๘๘๕.๐๐ ตกลงราคา ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๗/๕๙ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๙ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๒๐ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓,๑๑๕.๐๐ ๓,๑๑๕.๐๐ ตกลงราคา ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๘/๕๙ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ ๒๑ จัดซื้ออาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ๒,๒๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ ตกลงราคา อ.พูนเจริญ อ.พูนเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๑๔๙/๕๙ วันที่ ๒๖ก.ย.๕๙ ๒๒ จัดซื้อวารสาร ๗๘๐.๐๐ ๗๘๐.๐๐ ตกลงราคา ดลรวีกิจเจริญ ดลรวีกิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๑๕๐/๕๙ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ ๒๓ จัดซื้อน้ำมันรถทุกชนิด ๑๑,๓๕๐.๐๐ ๑๑,๓๕๐.๐๐ ตกลงราคา ศิริลักษณ์ออยล์ ศิริลักษณ์ออยล์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๕๑/๕๙ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ ๒๔ จัดซื้อน้ำมันรถบรรทุกน้ำ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ศิริลักษณ์ออยล์ ศิริลักษณ์ออยล์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๕๒/๕๙ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ ๒๕ จัดซื้อน้ำดื่ม อบต. ๑,๔๔๔.๐๐ ๑,๔๔๔.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๑๕๓/๕๙ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ ๒๖ จัดซื้อน้ำดื่ม ศพด. ๘๔๒.๐๐ ๘๔๒.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๑๕๔/๕๙ วันที่ ๒๘ก.ย.๕๙ ๒๗ จ้างตรวจสอบมาตรฐานน้ำประปา ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา ศูนย์บริการตรวจสอบฯ ศูนย์บริการตรวจสอบฯ เสนอราคาต่ำสุด ๘๓/๕๙ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ๒๘ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา พี เค คอมพิวเตอร์ พี เค คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด ๘๔/๕๙ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ๒๙ จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ ๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัททีวีไทยแลนด์ จำกัด บริษัททีวีไทยแลนด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๘๕/๕๙ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ๓๐ จ้างเหมารถแม็คโคขุดพร้อมขนย้ายเศษไม้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.เงินสมบูรณ์ หจก.เงินสมบูรณ์ เสนอราคาต่ำสุด ๘๖/๕๙ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ๓๑ จ้างทำป้าย ๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายด์ คลาสสิฟายด์ เสนอราคาต่ำสุด ๘๗/๕๙ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ๓๒ จ้างติดตั้งกระจกโค้ง ๓๔,๘๐๐.๐๐ ๓๔,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา โปรไฟร์เซพตี้ เรซคิว โปรไฟร์เซพตี้ เรซคิว เสนอราคาต่ำสุด ๘๘/๕๙ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ๓๓ จ้างเติมน้ำยาเคมี ๒๒,๒๐๐.๐๐ ๒๒,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา แชมป์ดับเพลิงกู้ภัย แชมป์ดับเพลิงกู้ภัย เสนอราคาต่ำสุด ๘๙/๕๙ วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ๓๔ จ้างทำป้ายไวนิล ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายด์ คลาสสิฟายด์ เสนอราคาต่ำสุด ๙๐/๕๙ วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ๓๕ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสีวรรณ โพธิศรี นางสีวรรณ โพธิศรี เสนอราคาต่ำสุด ๙๑/๕๙ วันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ๓๖ จ้างทำตรายาง ๒,๒๓๕.๐๐ ๒,๒๓๕.๐๐ ตกลงราคา บริษัทเทพวัลย์ฯ บริษัทเทพวัลย์ฯ เสนอราคาต่ำสุด ๙๒/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๓๗ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ๒๓,๘๐๐.๐๐ ๒๓,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา พรเจิรญเครื่องเย็น พรเจิรญเครื่องเย็น เสนอราคาต่ำสุด ๙๓/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๓๘ จ้างซ่อมแซมรถ ๓,๕๓๐.๐๐ ๓,๕๓๐.๐๐ ตกลงราคา ศ.บริการ ศ.บริการ เสนอราคาต่ำสุด ๙๔/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๓๙ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้อง CCTV ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา บ.ไทยซีเคียวโซลูชั่นจำกัด บ.ไทยซีเคียวโซลูชั่นจำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๙๕/๕๙ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ ๔๐ จ้างถ่ายเอกสาร ๔,๓๒๐.๐๐ ๔,๓๒๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านองุ่นก๊อปปี้ ร้านองุ่นก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด ๙๖/๕๙ วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๔๑ จ้างทำป้ายไวนิล ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา ต.ทำป้าย ต.ทำป้าย เสนอราคาต่ำสุด ๙๗/๕๙ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ ๔๒ จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญติ ๓,๙๑๓.๐๐ ๓,๙๑๓.๐๐ ตกลงราคา ร้านองุ่นก๊อปปี้ ร้านองุ่นก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด ๙๘/๕๙ วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ ๔๓ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา พี เค คอมพิวเตอร์ พี เค คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด ๙๙/๕๙ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ ๔๔ จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ๑๐๕,๒๘๘.๔๘ ๑๐๕,๒๘๘.๔๘ ตกลงราคา บ.โกลด์มิลค์ จำกัด บ.โกลด์มิลค์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๒๘/๕๙ วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙ ๔๕ จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒๙,๗๖๒.๙๒ ๒๙,๗๖๒.๙๒ ตกลงราคา บ.โกลด์มิลค์ จำกัด บ.โกลด์มิลค์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๒๙/๕๙ วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙ ๔๖ จ้างซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ ๒๘,๐๓๗.๓๘ ๒๘,๐๓๗.๓๘ ตกลงราคา นายจันทร์คำ ปั๋นขุ่ย นายจันทร์คำ ปั๋นขุ่ย เสนอราคาต่ำสุด ๕๕/๕๙ วันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ๔๗ จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ๑๙๐,๘๔๑.๑๒ ๑๙๐,๘๔๑.๑๒ ตกลงราคา นายเฉลิมชัย แสนเครือคำ นายเฉลิมชัย แสนเครือคำ เสนอราคาต่ำสุด ๕๖/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๔๘ จ้างซ่อมแซมสะพาน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๖ ๙,๔๓๙.๒๕ ๙,๔๓๙.๒๕ ตกลงราคา นางบัวไข ไชยลังกา นางบัวไข ไชยลังกา เสนอราคาต่ำสุด ๕๗/๕๙ วันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ๔๙ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒ ๔๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ หจก.ส.เชิงดอยเจริญกิจ เสนอราคาต่ำสุด ๕๘/๕๙ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ ๕๐ จ้างซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ ๒๑,๒๑๔.๙๕ ๒๑,๒๑๔.๙๕ ตกลงราคา นายประยูน เทือกตา นายประยูน เทือกตา เสนอราคาต่ำสุด ๕๙/๕๙ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ ๕๑ จ้างถมดิน บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ ๙ ๕,๖๐๐.๐๐ ๕,๖๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายจันทร์คำ ปั๋นขุ่ย นายจันทร์คำ ปั๋นขุ่ย เสนอราคาต่ำสุด ๖๐/๕๙ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 16/05/2562 ดู 55 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 03/04/2562 ดู 12 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 12/03/2562 ดู 25 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2562   ( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 ดู 46 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562   ( ประกาศเมื่อ 04/02/2562 ดู 45 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/01/2562 ดู 42 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 04/12/2561 ดู 68 ครั้ง )Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 615944 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft