Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 3)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559     ย้อนกลับ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ (สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ................................................................................................. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เกี่ยวกับการพิจารณาผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนทุกๆเดือน (ตามแบบ สขร.๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงชื่อ) (นายสุชาติ อุ่นกันทา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๑ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ๔,๙๖๐.๐๐ ๔,๙๖๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านดลรวีกิจเจริญ ร้านดลรวีกิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๑๐๖/๕๙ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ ๒ จัดซื้ออาหารว่างและเอกสารอบรม ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา อ.พูนเจริญ อ.พูนเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๑/๕๙ วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ ๓ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด ๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.แม่จันปริ้นติ้ง หจก.แม่จันปริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๒/๕๙ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ ๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ ๙,๒๐๐.๐๐ ๙,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา เชียงแสนคอมพิวเตอร์ เชียงแสนคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๓/๕๙ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ ๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ปลัด ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัทพรหมนิมิตคอมเพล็กซ์ฯ บริษัทพรหมนิมิตคอมเพล็กซ์ฯ เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๔/๕๙ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ ๖ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ กองคลัง ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัทพรหมนิมิตคอมเพล็กซ์ฯ บริษัทพรหมนิมิตคอมเพล็กซ์ฯ เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๕/๕๙ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ ๗ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ การศึกษา ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัทพรหมนิมิตคอมเพล็กซ์ฯ บริษัทพรหมนิมิตคอมเพล็กซ์ฯ เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๖/๕๙ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ ๘ จัดซื้อกระสอบ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา มาลินีกิจเกษตร มาลินีกิจเกษตร เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๗/๕๙ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๙ ๙ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗,๒๗๕.๐๐ ๗,๒๗๕.๐๐ ตกลงราคา ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ ดอยหลวงเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๘/๕๙ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ ๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา บ้านงานฝีมือ บ้านงานฝีมือ เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๙/๕๙ วันที่ ๒๔ส.ค.๕๙ ๑๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ๑๐,๒๒๕.๐๐ ๑๐,๒๒๕.๐๐ ตกลงราคา ร้านปิยะพันธ์ ร้านปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๐/๕๙ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ๑๒ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด ๑๑,๐๔๘.๐๐ ๑๑,๐๔๘.๐๐ ตกลงราคา ร้านปิยะพันธ์ ร้านปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๑/๕๙ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ๑๓ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓,๕๕๔.๐๐ ๑๓,๕๕๔.๐๐ ตกลงราคา ร้านปิยะพันธ์ ร้านปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๒/๕๙ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ๑๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านปิยะพันธ์ ร้านปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๓/๕๙ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ๑๕ จัดซื้อวัสดุกองช่าง ๔,๖๖๐.๐๐ ๔,๖๖๐.๐๐ ตกลงราคา ร้านปิยะพันธ์ ร้านปิยะพันธ์ เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๔/๕๙ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ๑๖ จัดซื้อน้ำดื่ม อบต. ๑,๕๔๐.๐๐ ๑,๕๔๐.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๕/๕๙ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ ๑๗ จัดซื้อน้ำดื่ม ศพด. ๖๓๐.๐๐ ๖๓๐.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๖/๕๙ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ ๑๘ จัดซื้อน้ำมันรถบรรทุกน้ำ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ศีริลักษณ์ออย ศีริลักษณ์ออย เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๗/๕๙ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ ๑๙ จัดซื้อวารสาร ๙๘๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ ตกลงราคา ดลรวีกิจเจริญ ดลรวีกิจเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๑๒๘/๕๙ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๒๐ จ้างสำรวจความพึงพอใจ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เสนอราคาต่ำสุด ๗๔/๕๙ วันที่ ๑ ส.ค.๕๙ ๒๑ จ้างต่ออายุเว็ปไซน์ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสว่าง ถนอม นายสว่าง ถนอม เสนอราคาต่ำสุด ๗๕/๕๙ วันที่ ๔ ส.ค.๕๙ ๒๒ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ๔,๓๕๐.๐๐ ๔,๓๕๐.๐๐ ตกลงราคา นางสีวรรณ โพธิศรี นางสีวรรณ โพธิศรี เสนอราคาต่ำสุด ๗๖/๕๙๙ วันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ ๒๓ จ้างทำป้าย ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายด์เชียงแสน คลาสสิฟายด์เชียงแสน เสนอราคาต่ำสุด ๗๗/๕๙๙ วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๙ ๒๔ จ้างทำอาหารกลางวัน ๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสีวรรณ โพธิศรี นางสีวรรณ โพธิศรี เสนอราคาต่ำสุด ๗๘/๕๙๙ วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ ๒๕ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายศุภกรณ์ ปงกันมูล นายศุภกรณ์ ปงกันมูล เสนอราคาต่ำสุด ๗๙/๕๙๙ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ ๒๖ จ้างทำป้าย ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายด์เชียงแสน คลาสสิฟายด์เชียงแสน เสนอราคาต่ำสุด ๘๐/๕๙๙ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ ๒๗ จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม ๔๘๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ตกลงราคา บ้านงานฝีมือ บ้านงานฝีมือ เสนอราคาต่ำสุด ๘๑/๕๙๙ วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ ๒๘ จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ๒,๖๔๐.๐๐ ๒,๖๔๐.๐๐ ตกลงราคา บ้านงานฝีมือ บ้านงานฝีมือ เสนอราคาต่ำสุด ๘๒/๕๙๙ วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ ๒๙ จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ๑๐๕,๑๑๖.๔๔ ๑๐๕,๑๑๖.๔๔ วิธีกรณีพิเศษ บ.โกลด์มิลด์ จำกัด บ.โกลด์มิลด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๒๕/๕๙ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ ๓๐ จัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ๒๘,๐๔๒.๕๒ ๒๘,๐๔๒.๕๒ วิธีกรณีพิเศษ บ.โกลด์มิลด์ จำกัด บ.โกลด์มิลด์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๒๖/๕๙ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ ๓๑ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ๑๔๖,๑๖๘.๐๐ ๑๔๖,๑๖๘.๐๐ ตกลงราคา นายประยูน เทือกตา นายประยูน เทือกตา เสนอราคาต่ำสุด ๕๐/๕๙ วันที่ ๙ ส.ค.๕๙ ๓๒ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ๓๑,๕๘๙.๐๐ ๓๑,๕๘๙.๐๐ ตกลงราคา นายอุทิศ จันตา นายอุทิศ จันตา เสนอราคาต่ำสุด ๕๑/๕๙ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ ๓๓ จ้างก่อสร้างถังกรองน้ำ หมู่ที่ ๒ ๑๒,๘๐๓.๐๐ ๑๒,๘๐๓.๐๐ ตกลงราคา นายอุทิศ จันตา นายอุทิศ จันตา เสนอราคาต่ำสุด ๕๓/๕๙ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๙ ๓๔ จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๖๒,๐๕๖.๐๐ ๖๒,๐๕๖.๐๐ ตกลงราคา นายเสกสรรณ์ กันทะวงค์ นายเสกสรรณ์ กันทะวงค์ เสนอราคาต่ำสุด ๕๔/๕๙ วันที่ ๒๙ ส.ค๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 06/11/2561 ดู 10 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/03/2561 ดู 24 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 28/09/2561 ดู 17 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/09/2561 ดู 23 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/08/2561 ดู 21 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 02/07/2561 ดู 23 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 11/04/2561 ดู 13 ครั้ง )Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 592607 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft