Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560     ย้อนกลับ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ หรือจ้าง ราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง ตกลงซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง ๑ จ้างติดตั้งกระจกนูนโค้ง ๓๔,๘๐๐.๐๐ ๓๔,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา โปรโฟร์เซฟตี้ เรซคิว โปรโฟร์เซฟตี้ เรซคิว เสนอราคาต่ำสุด ๔๙/๖๐ วันที่ ๕ เม.ษ.๖๐ ๒ จ้างทำป้ายพร้อมโครงไม้ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายดิ์ คลาสสิฟายดิ์ เสนอราคาต่ำสุด ๕๐/๖๐ วันที่ ๑๒ เม.ษ.๖๐ ๓ จ้างทำป้าย ๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายดิ์ คลาสสิฟายดิ์ เสนอราคาต่ำสุด ๕๑/๖๐ วันที่ ๑๘ เม.ษ.๖๐ ๔ จ้างเหมาจัดสถานที่ฯและเช่าเครื่องเสียง ๙,๒๐๐.๐๐ ๙,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางนงรัตน์ จีพัวะ นางนงรัตน์ จีพัวะ เสนอราคาต่ำสุด ๕๒/๖๐ วันที่ ๑๘ เม.ษ.๖๐ ๕ จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๑,๔๔๐.๐๐ ๑,๔๔๐.๐๐ ตกลงราคา นางอรอุมา อุฬารโชค นางอรอุมา อุฬารโชค เสนอราคาต่ำสุด ๕๓/๖๐ วันที่ ๑๘ เม.ษ.๖๐ ๖ จ้างทำป้ายโครงการ ๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ ตกลงราคา คลาสสิฟายดิ์ คลาสสิฟายดิ์ เสนอราคาต่ำสุด ๕๔/๖๐ วันที่ ๑๘ เม.ษ.๖๐ ๗ จ้างทำอาหารกลางวัน ๓,๘๕๐.๐๐ ๓,๘๕๐.๐๐ ตกลงราคา นางสีวรรณ โพธิศรี นางสีวรรณ โพธิศรี เสนอราคาต่ำสุด ๕๕/๖๐ วันที่ ๑๙ เม.ษ.๖๐ ๘ จัดซื้อกรวยจราจร ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา โปรโฟร์เซฟตี้ เรซคิว โปรโฟร์เซฟตี้ เรซคิว เสนอราคาต่ำสุด ๔๘/๖๐ วันที่ ๕ เม.ษ. ๖๐ ๙ จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา อ.พูนเจริญ อ.พูนเจริญ เสนอราคาต่ำสุด ๔๙/๖๐ วันที่ ๕ เม.ษ. ๖๐ ๑๐ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๓,๔๕๐.๐๐ ๒๓,๔๕๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.ไอที โปรเจคฯ หจก.ไอที โปรเจคฯ เสนอราคาต่ำสุด ๕๐/๖๐ วันที่ ๕ เม.ษ. ๖๐ ๑๑ จัดซื้อน้ำดื่ม อบต. ๑,๖๑๘.๐๐ ๑,๖๑๘.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๕๑/๖๐ วันที่ ๒๘ เม.ษ. ๖๐ ๑๒ จัดซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย์ ๕๖๔.๐๐ ๕๖๔.๐๐ ตกลงราคา น้ำดื่มบัวตอง น้ำดื่มบัวตอง เสนอราคาต่ำสุด ๕๒/๖๐ วันที่ ๒๘ เม.ษ. ๖๐ ๑๓ จ้างทำโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๒ ๒๕,๓๐๐.๐๐ ๒๕๓,๔๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก. เงินสมบูรณ์ หจก. เงินสมบูรณ์ เสนอราคาต่ำสุด ๒๐/๖๐ วันที่ ๔ เม.ย.๖๐ ๑๔ จ้างทำโครงการก่อสร้างอาคารฯ หมู่ ๑ ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ ๔๗๙,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.ดอยหลวงการโยธา หจก.ดอยหลวงการโยธา เสนอราคาต่ำสุด ๒๑/๖๐ วันที่ ๔ เม.ย.๖๐ ๑๕ จ้างทำโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๓,๒๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.กำแพงไชยก่อสร้าง หจก.กำแพงไชยก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด ๒๒/๖๐ วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๐ ๑๖ จ้างเหมาจุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ๔๓,๕๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.นิคม๑๙๙๑คอนสตัคฯ หจก.นิคม๑๙๙๑คอนสตัคฯ เสนอราคาต่ำสุด ๒๓/๖๐ วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ๑๗ จ้างทำโครงการปรับปรุงถนนฯ หมู่ที่ ๑๒ ๔๓,๕๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา หจก.นิคม๑๙๙๑คอนสตัคฯ หจก.นิคม๑๙๙๑คอนสตัคฯ เสนอราคาต่ำสุด ๒๔/๖๐ วันที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ ๑๘ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางพิสมัย นาถี นางพิสมัย นาถี เห็นควรจ้าง ๑๖/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๑๙ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางธนัยภรณ์ สุตะวงค์ นางธนัยภรณ์ สุตะวงค์ เห็นควรจ้าง ๑๗/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๐ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางอรุณี พิมพุฒิ นางอรุณี พิมพุฒิ เห็นควรจ้าง ๑๘/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๑ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวไผ่ทอง ริยะเทน นางสาวไผ่ทอง ริยะเทน เห็นควรจ้าง ๑๙/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๒ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสุรฉัตร วงค์อยู่ นายสุรฉัตร วงค์อยู่ เห็นควรจ้าง ๒๐/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๓ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายอรรถพล จันทร์แก้ว นายอรรถพล จันทร์แก้ว เห็นควรจ้าง ๒๑/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๔ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวจินตหรา แก้วเกิน นางสาวจินตหรา แก้วเกิน เห็นควรจ้าง ๒๒/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๕ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวปรางทิพย์ ช่างปัด นางสาวปรางทิพย์ ช่างปัด เห็นควรจ้าง ๒๓/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๖ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวสร้อยเพ็ชร ศรีดวงใจ นางสาวสร้อยเพ็ชร ศรีดวงใจ เห็นควรจ้าง ๒๔/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๗ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวมนิดา ปงลังกา นางสาวมนิดา ปงลังกา เห็นควรจ้าง ๒๕/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๘ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวพัชรินทร์ จินะ นางสาวพัชรินทร์ จินะ เห็นควรจ้าง ๒๖/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๒๙ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวจิรสุดา อุ่นกันทา นางสาวจิรสุดา อุ่นกันทา เห็นควรจ้าง ๒๗/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๓๐ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวอารียา แซ่พ่าน นางสาวอารียา แซ่พ่าน เห็นควรจ้าง ๒๘/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ ๓๑ จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน(เมษายน-กันยายน) ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นางสาวกัญญา แซ่ลี นางสาวกัญญา แซ่ลี เห็นควรจ้าง ๒๙/๖๐ วันที่ ๓ เม.ย.๖๐ แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 19 คน ผู้ชมเว็บ 761513 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft