Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 3)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561     ย้อนกลับ
 1.ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

-ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.5) ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี

การชำระภาษี

-ให้เจ้าของที่ดินที่ได้ยื่นแบบชำระภาษี (ภ.บ.ท.5)ชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี 

*การไม่ยื่นแบบและเสียภาษีภายในกำหนด

   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่ยื่นแบบและเสียภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อเดือน แต่ไม่เกินร้อยละ 24  ของค่าภาษี

หลักฐาน

1.สำเนาโฉนดที่ดิน ,นส.3. น.ส. 2, สปก.

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน

3.ใบเสร้จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ปีเก่า  (ถ้ามี) 

 

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

-ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ภายในวันที่ 28  กุมภาพันธ์

-เจ้าพนักงานออกใบรับแสดงรายการ (ภ.ร.ด.8) ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

การชำระภาษี

-เมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้รับแบบ (ภ.ร.ด.8)แล้ว จะต้องนำมาชำระภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน  ตั้งแต่เดือน  มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

3. ภาษีป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

-ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องยื่นแบบ ป.ภ.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

การชำระภาษี

-ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

*ถ้าเจ้าของป้ายไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ของค่าภาษี

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.โชคชัย  

โทรศัพท์ 053-790147

โทรสาร 053-790147 ต่อ 16ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 06/11/2561 ดู 10 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/03/2561 ดู 24 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 28/09/2561 ดู 17 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/09/2561 ดู 23 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 03/08/2561 ดู 21 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 02/07/2561 ดู 23 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561   ( ประกาศเมื่อ 11/04/2561 ดู 13 ครั้ง )Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 592601 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft