Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
ด้านธรรมาภิบาล
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65
รายงานผลการดำเนินงานปี2562
แผนดำเนินงานประจำปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนดำเนินงาน2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2563
 
 

 
กองคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) งบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

 
สำนักปลัด อบต.
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6000 . การจัดการเหตุร้าคาญ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รายงานการประเมินควบคุมภายใน 2562
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 
ธรรมมาภิบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
 

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส 1
 

 
ตรวจสอบภายใน
การดำเนินการหรือมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564-2566)
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2564 ดู 47 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ    ( ประกาศเมื่อ 03/02/2564 ดู 35 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563    ( ประกาศเมื่อ 28/01/2564 ดู 34 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564   ( ประกาศเมื่อ 28/01/2564 ดู 37 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   ( ประกาศเมื่อ 14/01/2564 ดู 50 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัด   ( ประกาศเมื่อ 06/11/2563 ดู 102 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 ดู 101 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 ดู 99 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 ดู 85 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา   ( ประกาศเมื่อ 13/07/2563 ดู 157 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 148 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 208 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 147 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 141 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 113 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 112 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 22/06/2563 ดู 110 ครั้ง )
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ( ประกาศเมื่อ 02/06/2563 ดู 114 ครั้ง )
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบ จำนวน 4 โครงการ   ( ประกาศเมื่อ 22/04/2562 ดู 120 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 3   ( ประกาศเมื่อ 19/06/2562 ดู 120 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 16 คน ผู้ชมเว็บ 1914836 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft