Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 3)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางขุดลอกห้วยจำน้อย บ้านดอนงาม หมุ่ที่ 4   ( ประกาศเมื่อ 28/02/2561 ดู 68 ครั้ง )
ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยทุ่งกวาง บ้านดอย หมู่ที่ 3   ( ประกาศเมื่อ 28/02/2561 ดู 67 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ขุดลอก ห้วยร่องแหย่ง บ้านแม่เลียบ ม. 2   ( ประกาศเมื่อ 28/02/2561 ดู 65 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6   ( ประกาศเมื่อ 06/02/2561 ดู 89 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.2   ( ประกาศเมื่อ 06/02/2561 ดู 86 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.1   ( ประกาศเมื่อ 06/02/2561 ดู 91 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9   ( ประกาศเมื่อ 24/01/2561 ดู 102 ครั้ง )
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ ม. 12   ( ประกาศเมื่อ 24/01/2561 ดู 90 ครั้ง )
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ( ประกาศเมื่อ 17/01/2561 ดู 106 ครั้ง )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560   ( ประกาศเมื่อ 06/06/2560 ดู 227 ครั้ง )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560   ( ประกาศเมื่อ 22/05/2560 ดู 197 ครั้ง )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560   ( ประกาศเมื่อ 12/04/2560 ดู 142 ครั้ง )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560   ( ประกาศเมื่อ 23/03/2560 ดู 238 ครั้ง )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560   ( ประกาศเมื่อ 21/02/2560 ดู 186 ครั้ง )
ประกาศราคากลางปรับปรุงและต่อเติมอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8   ( ประกาศเมื่อ 10/08/2560 ดู 120 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างซุ้มรับส่งนักเรียนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6   ( ประกาศเมื่อ 10/08/2560 ดู 228 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุุ่งกวาง หมู่ที่ 1   ( ประกาศเมื่อ 10/08/2560 ดู 188 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุง ศพด.ม.5   ( ประกาศเมื่อ 03/08/2560 ดู 123 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ม.9   ( ประกาศเมื่อ 03/08/2560 ดู 134 ครั้ง )
โครงการขยายเขตประปาหมุ่บ้าน บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11   ( ประกาศเมื่อ 05/07/2560 ดู 132 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 14 คน ผู้ชมเว็บ 602150 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft