Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 3)
ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ 59
ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 2)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11   ( ประกาศเมื่อ 05/07/2560 ดู 114 ครั้ง )
โครงการก่อสร้างรั้วหอประชุมหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนงาม หมู่ที่ 11 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 27/06/2560 ดู 151 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ( ประกาศเมื่อ 02/06/2560 ดู 120 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4   ( ประกาศเมื่อ 26/05/2560 ดู 110 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8   ( ประกาศเมื่อ 26/05/2560 ดู 118 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่บง หมู่ที่ 7   ( ประกาศเมื่อ 26/05/2560 ดู 113 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6   ( ประกาศเมื่อ 26/05/2560 ดู 113 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5   ( ประกาศเมื่อ 26/05/2560 ดู 116 ครั้ง )
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลโชคชัย   ( ประกาศเมื่อ 19/04/2560 ดู 130 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12   ( ประกาศเมื่อ 04/04/2560 ดู 152 ครั้ง )
ประกาศก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1   ( ประกาศเมื่อ 04/04/2560 ดู 117 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างเมรุ บ้านดอย หมู่ที่ 3   ( ประกาศเมื่อ 23/03/2560 ดู 129 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านดอย หมู่ที่ 3   ( ประกาศเมื่อ 31/03/2560 ดู 163 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.9   ( ประกาศเมื่อ 08/03/2560 ดู 123 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สุสาน บ้านโชคชัย ม.8   ( ประกาศเมื่อ 28/02/2560 ดู 196 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.9   ( ประกาศเมื่อ 23/02/2560 ดู 154 ครั้ง )
ประกาศก่อสร้างรั้ว อบต.   ( ประกาศเมื่อ 22/02/2560 ดู 147 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.8   ( ประกาศเมื่อ 21/02/2560 ดู 142 ครั้ง )
ราคากลางขยายเขตประปา ม.9   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 189 ครั้ง )
ขุดลอกหนองเหมืองง่า ม.3   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 186 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 584854 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft