Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
 
 

 
กองคลัง
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบปี งบประมาณ 61
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ผลการดำเนินงานสามเดือน (ไตรมาส 3)
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ขุดลอกหนองเหมืองง่า ม.3   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 220 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยจำบอน ม. 8   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 224 ครั้ง )
ขุดลอกหนองห่างทุ่ง ม.1   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 225 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยหินเต่า ม.4   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 253 ครั้ง )
ราคากลางก่อสร้างถัง คสล. ม.10   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 266 ครั้ง )
ราคากลางก่อสร้างถังน้ำใส ม.2   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 197 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยไม้ฮ้าง ม.7   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 210 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกหนองจอยาว ม. 5   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 183 ครั้ง )
ราคากลางขุดลอกห้วยแม่เลียบน้อย ม.12   ( ประกาศเมื่อ 08/06/2559 ดู 167 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยขวัก ม. 6   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 155 ครั้ง )
ราคากลางขยายเขตประปา บ้านทุ่งกวางใต้ ม. 12   ( ประกาศเมื่อ 08/06/2559 ดู 231 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ขยายเขตประปา ม. 10   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 169 ครั้ง )
ประกาศก่อสร้างรั้ว อบต.   ( ประกาศเมื่อ 05/04/2559 ดู 184 ครั้ง )
ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1   ( ประกาศเมื่อ 10/05/2559 ดู 206 ครั้ง )
ประกาศโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4   ( ประกาศเมื่อ 10/05/2559 ดู 166 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างศาลาป่าชุมชน บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4   ( ประกาศเมื่อ 25/04/2559 ดู 169 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   ( ประกาศเมื่อ 04/04/2559 ดู 259 ครั้ง )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5   ( ประกาศเมื่อ 04/03/2559 ดู 193 ครั้ง )
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ    ( ประกาศเมื่อ 04/03/2559 ดู 205 ครั้ง )
โครงการขุดลอกห้วยแม่เลียบน้อย บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 23/02/2559 ดู 183 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 602195 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft