Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.9   ( ประกาศเมื่อ 08/03/2560 ดู 237 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สุสาน บ้านโชคชัย ม.8   ( ประกาศเมื่อ 28/02/2560 ดู 415 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.9   ( ประกาศเมื่อ 23/02/2560 ดู 255 ครั้ง )
ประกาศก่อสร้างรั้ว อบต.   ( ประกาศเมื่อ 22/02/2560 ดู 242 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.8   ( ประกาศเมื่อ 21/02/2560 ดู 282 ครั้ง )
ราคากลางขยายเขตประปา ม.9   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 317 ครั้ง )
ขุดลอกหนองเหมืองง่า ม.3   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 375 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยจำบอน ม. 8   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 377 ครั้ง )
ขุดลอกหนองห่างทุ่ง ม.1   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 346 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยหินเต่า ม.4   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 411 ครั้ง )
ราคากลางก่อสร้างถัง คสล. ม.10   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 405 ครั้ง )
ราคากลางก่อสร้างถังน้ำใส ม.2   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 357 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยไม้ฮ้าง ม.7   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 317 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกหนองจอยาว ม. 5   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 277 ครั้ง )
ราคากลางขุดลอกห้วยแม่เลียบน้อย ม.12   ( ประกาศเมื่อ 08/06/2559 ดู 257 ครั้ง )
ราคากลาง ขุดลอกห้วยขวัก ม. 6   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 265 ครั้ง )
ราคากลางขยายเขตประปา บ้านทุ่งกวางใต้ ม. 12   ( ประกาศเมื่อ 08/06/2559 ดู 333 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ขยายเขตประปา ม. 10   ( ประกาศเมื่อ 31/05/2559 ดู 253 ครั้ง )
ประกาศก่อสร้างรั้ว อบต.   ( ประกาศเมื่อ 05/04/2559 ดู 273 ครั้ง )
ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1   ( ประกาศเมื่อ 10/05/2559 ดู 321 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 20 คน ผู้ชมเว็บ 761540 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft