Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
ปลัด
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายและแผนงาน
อำนาจหน้าที่
รางวัล/ผลงานที่ผ่านมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล/จัดซื้อ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
สายตรงนายก อบต.
ติดต่อสอบถาม
กระทู้ถาม-ตอบ
 

 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนา 3 ปี 58 - 60
แผนการดำเนินงาน 2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนพัฒนา 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
 

 
กองคลัง
รายงานงบประจำปี 2562พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1)งบประมาณ 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3) งบประมาณ 2562
 

 
สำนักงานปลัด อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ๑๐๐
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562 -2564
 

 
กองช่าง
หนังสือแจ้งเรื่องทั่วไป
หนังสือแจ้งไฟกิ่งชำรุด
หนังสือยินยอมให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
แบบขอหนังสือรับรองการปลูกสร้างในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 
กองการศึกษาฯ
ใบสมัครเข้าเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

 
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โชคชัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
 

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2561
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561
ยังไม่มีข้อมูล
 

เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 

ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 


 

 


 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4   ( ประกาศเมื่อ 10/05/2559 ดู 237 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างศาลาป่าชุมชน บ้านดอนงาม หมู่ที่ 4   ( ประกาศเมื่อ 25/04/2559 ดู 247 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย   ( ประกาศเมื่อ 04/04/2559 ดู 330 ครั้ง )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5   ( ประกาศเมื่อ 04/03/2559 ดู 268 ครั้ง )
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ    ( ประกาศเมื่อ 04/03/2559 ดู 298 ครั้ง )
โครงการขุดลอกห้วยแม่เลียบน้อย บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 23/02/2559 ดู 270 ครั้ง )
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2559 ดู 324 ครั้ง )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอย หมู่ที่ 3   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2559 ดู 252 ครั้ง )
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2559 ดู 252 ครั้ง )
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2559 ดู 250 ครั้ง )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2559 ดู 258 ครั้ง )
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์   ( ประกาศเมื่อ 11/02/2559 ดู 270 ครั้ง )
โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10   ( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 ดู 191 ครั้ง )
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 ดู 215 ครั้ง )
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12   ( ประกาศเมื่อ 11/02/2559 ดู 261 ครั้ง )
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งกวางใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย /   ( ประกาศเมื่อ 08/02/2559 ดู 290 ครั้ง )
โครงการซ่อมแซมสะพาน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 08/02/2559 ดู 282 ครั้ง )
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านขุนแม่บง หมู่ที่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 30/12/2558 ดู 301 ครั้ง )
โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 30/12/2558 ดู 251 ครั้ง )
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน   ( ประกาศเมื่อ 18/01/2559 ดู 344 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 13 คน ผู้ชมเว็บ 679570 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบนจอภาพ 1024*768 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 199 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-0041 โทรสาร : 0-5379-0041

CopyRight 2010 http://www.sao-chockchai.com All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft